top of page

GDPR

We value your privacy!

RUTIN FÖR PERSONUPPGIFTSPOLICY BESKRIVNING

Detta dokument beskriver rutiner gällande personuppgiftspolicy inom Technity.

 

OMFATTNING
All personal inom Technity.

Jobbsökande, anställda, kunder, leverantörer kallas “Partner”.
 

Technity värnar din integritet!
Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare partners integritet är viktigt för oss på Technity. Därförmånar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlardina personuppgifter. Vi välkomnar att EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj i år. I kort innebär det att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps. Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:
● Få en kopia av dina personuppgifter
● Rätta och radera dina personuppgifter
● Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

 

Tips! Läs mer om vad som gäller här:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

1. Så här värnas din integritet
Din integritet är viktig för oss på Technity och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler. Följande
principer gäller när Technity hanterar dina personuppgifter:
● Din integritet respekteras och värnas
● Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
● Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
● Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
● För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
● Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras
● Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
● Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
● Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år
● Dina personuppgifter säljs inte till andra företag


Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter innan, när du blir, under tiden du är partner. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer,  personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ. Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett personalregister, kundregister, leverantörsregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, löneprogram, bokföringsprogram, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

2. Så här behandlas dina personuppgifter


2.1 Innan du är partner
Även om du inte är partner kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring.
● Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post. Vi kan också komma att ringa till dig.
● Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss (via oss eller någon av våra samarbetspartners) kan även få information via e-post eller tel/sms. I marknadsföringen till dig som inte är partner behandlas dina personuppgifter så här:


2.1.1 Vilka personuppgifter behandlas innan du är partner?
Innan du blir partner kan Technity ha uppgift om och behandla ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress, ålder och kön.
Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring sparas även denna information.

2.1.2 Varför behandlas dina personuppgifter innan du är partner?
Dina uppgifter behandlas för att du ska kunna nås av Technity marknadsföring via post, e-post, sms eller via telefon. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta. Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:
Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress, ålder och kön) görs en analys på gruppnivå som kan resultera i att du hamnar i en grupp som får ta emot  marknadsföring. Vi kan sedan analysera om gruppen du ingick i var intresserad av Technity. Insikterna från den analysen ligger till grund för framtida  marknadsföring mot liknande grupper. Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska veta när du inte vill få information och marknadsföring från oss.


2.1.3 Har vi rätt att behandla dina personuppgifter innan du är partner?
Likt andra företag, har Technity ett intresse av att marknadsföra tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli partner. De  personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns  tillgängliga i offentliga register. Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara  dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill vara kontaktad i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vår  spärrlista anmäl dig till oss.

 

Vi har ett intresse av att marknadsföra Technity och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att  marknadsföra Technity gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse”  när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra tjänster. Det gäller även för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring (när du finns i vårt spärr-register).
 

2.1.4 Hur får vi dina personuppgifter innan du är partner?
När uppgifterna når oss på Technity ser vi självklart till att vi har en laglig rätt att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna  personuppgiftspolicy. Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss har vi fått direkt från dig,

2.1.5 Vilka får ta del av dina personuppgifter innan du är partner?
De samarbetspartners inom marknadsföring som hjälper oss att ta fram, genomföra uppdrag samt våra IT-leverantörer som vi behöver för vår verksamhet  får ta del av dina personuppgifter.


2.1.6 Hur länge sparas dina personuppgifter innan du är partner?
Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 5 år eller till dess då du meddelar att du ändrat dig.


2.2 När du är partner
Du kan bli partner på flera olika sätt, till exempel via mail, post eller telefon, genom att maila in intresse, ute på stan eller via telefon. När du väljer att bli  partner registreras dina personuppgifter. När du är partner vill vi vara säkra på att du upplever Technity som ett företag där du som kund är i fokus. Därför  vill vi ha möjlighet att kontakta dig. När du är partner behandlas därför inte bara dina personuppgifter för att kunna administrera Technity, utan vi behandlar  också dina personuppgifter så här:

 

2.2.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är partner?
När du är partner behandlas ditt namn, adress, personnummer, datum för registrering, ålder, konto- och betalinformation, köphistorik, tilldelat partner nr,  fakturainformation, information om köphistorik och eventuell kontakthistorik och kommunikation. Om du har lämnat din e-post, telefonnummer och information om hur du vill att vi kommunicerar med dig och information om du inte vill ha marknadsföring från oss behandlas även denna information.

2.2.2 Varför behandlar vi och varför harvi rätt att behandla dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din avtal /anställningskontrakt, kundleverantörsavtal. Detta gör vi för att hålla vad vi lovat när du blev  partner (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt, betala ut, skicka information mm. Technity ska vara ett stöd  för dig som partner. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att din data  analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information som våra kunder behöver få samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta. Så här  tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:


Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, ålder, erfarenhet) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en partners grupp. En sådan  analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer  att få, men även för utveckling. Utöver att dina personuppgifter behandlas för att administrera Technity, används dina personuppgifter för att informera dig  om vad som är på gång, för att svara på frågor som du ställer till oss, för att anpassa information och erbjudanden till dig (s.k. profilering) och för att skicka  marknadsföring.


De personuppgifter som används vid sådana aktiviteter som beskrivs ovan är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss och är inte av känslig  natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig och att se till att du är nöjd. När Technity behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som  beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Technity har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för  ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig, hålla dig nöjd, ge dig relevant information och utveckla våra tjänster.


2.2.3 Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. kunder och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som  vi behöver för vår verksamhet. Vi delar också personuppgifterna med olika myndigheter, t.ex. Skatteverket (då lag kräver det) och med företag som hjälper  till med att hålla personuppgifter uppdaterade, t.ex. Skandia.


2.2.4 Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas under tiden du är partner och under en period efter det att du valt att inte längre vara partner. Detta för att du ska kunna  kontakta oss om något blivit fel. De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och  betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar  vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.


3. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
Som huvudregel skickas inte dina personuppgifter till andra länder. Om vi skulle behöva skicka dina personuppgifter till samarbetspartners i länder utanför  EU/EES, så som USA eller Storbritannien använder vi s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att se till att dina  personuppgifter har ett tillräckligt skydd. Om du vill veta mer om dessa standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/dataprotection/ data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries.


4. Dina rättigheter


4.1 När dina personuppgifter behandlas av Technity har du följande rättigheter.
● Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
● Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är partner hos oss gör du detta enklast via att kontakta vår kundservice.
● Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

● Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
● Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.


4.2 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen (som snart byter namn till  Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.


5. Säkerhetsåtgärder
Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel  behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system  för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.


6. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?


6.1 Tre aktörer bakom Technity
Technity Engineering AB, Sinovi AB samt Consulting Solutions IT Nordic AB som ingår i koncern som har rättigheterna till konceptet Technity.


6.2 Ansvarsfördelning för personuppgiftsbehandling
Personuppgifter kopplade till Technity: Technity Engineering AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som är  förknippade  med bolaget. Sinovi AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som är förknippade med bolaget. Consulting Solutions IT Nordic  AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som är förknippade med bolaget.

bottom of page